Novinky

arr3AktuálneMomentálne je táto prevádzka v rekonštrukcii. Robíme všetko preto, aby bolo otvorené čo najskôr....

Anketa

Ako často nás navštevujete?

Denne Denne 35% Raz za týždeň Raz za týždeň 22% Raz za mesiac Raz za mesiac 21% Menej ako raz za mesiac Menej ako raz za mesiac 23%

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú realizované v termíne zvolenom objednávateľom pri telefonickom potvrdení objednávky. Objednávku potvrdzujeme telefonicky po obdržaní. Vo formulári záväznej objednávky je okrem adresy doručenia povinné uviesť aj telefónne číslo (priamo na objednávateľa resp. osobu preberajúcu objednávku, aby sa vedel náš pracovník s vami dohodnúť v prípade nejasností). Taktiež doporučujeme uviesť do poznámok, aj doplňujúce údaje ku dodocej adrese ako č. dverí a iné. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené objednávateľom, zadaním chybných objednávacích údajov, prípadne doplňujúcich údajov o objednanom jedle.

Poplatky za dopravu
Pri objednávke nad 30 eur v rámci Liptovského Mikuláša neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu. Ďalšie možnosti dopravy tovaru na iné a vzdialenejšie miesta je potrebné dohodnúť individuálne.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok
Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať e-mail. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

Všeobecné obchodné podmienky a spôsob nákupu
Základné pojmy: Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť ALIMENTO, s.r.o., IČO: 46 451 129. Zásady a princípy obchodných vzťahov medzi firmou ALIMENTO, s.r.o. (ďalej dodávateľ) a zákazníkom sú stanovené v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak. Zákazníkom sa rozumie registrovaný, ale aj neregistrovaný užívateľ spoločnosti ALIMENTO, s.r.o., ktorý má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na jeho stránke.

Sortiment
Zoznam tovarov je uvedený na stránkach www.fresh-happybelly.com v časti online catering. Predmetom obchodovania sú potravinové výrobky. Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v ponuke internetového obchodu nenachádza.

Cena
Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.fresh-happybelly.com Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné v okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Dodávateľ je platcom DPH. Cena objednaného tovaru na jeden nákup/rozvoz je min. 30 EUR pre jedného zákazníka.

Objednávka a dodávka tovaru
Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.fresh-happybelly.com Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. V prípade nejasností ohľadom objednávky dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.

- objednávka musí byť zrealizovaná v pracovný deň do 16:00 hod. aby bola rozvezená nasledujúci deň podľa želania zákazníka.

Rozvoz objednaného tovaru sa realizuje PO-NE podľa obch. podmienok. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska alebo sídla firmy. Tovar sa doručuje len v rámci Liptovského Mikuláša. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Liptovského Mikuláša, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom. Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti, na mieste doručenia. Pre registrovaných užívateľov je možné dohodnúť individuallny spôsob platby. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodávateľ je povinný odovzdať zákazníkovi doklad o nákupe (daňový doklad). Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške celkovej ceny objednaného tovaru. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

Storno objednávky
Zákazník má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu maximálne do 1 hodiny po objednaní, a to len telefonickým kontaktom na príslušné kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Vážený tovar
Váha výrobkov je udávaná v hotovom stave. Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 5% rozdielu, medzi objednaným a dodaným množstvom.

Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.fresh-happybelly.com na e-mailovú adresu happybelly@fresh-happybelly.com. S ohľadom na skutočnosť, že predmetom dodávok sú potraviny je nevyhnutné reklamáciu uplatňovať hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi. Na neskoršie reklamácie nemôže byť braný ohľad. Ak bola zásielka dodaná s oneskorením, bol poškodený obal a podobne, kontaktujte telefonicky prevádzkovateľa. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári. Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene zabaliť zásielku a doručiť ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania, pokiaľ sa jedná o bytový dom, je miestom určenia považovaný priestor pred vchodom do bytového domu. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám na ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje:
Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa, vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia, v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód, prijať späť nedoručiteľnú zásielku (ak príjemca odmietne zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk príjemcu.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické prefyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Záverečné ustanovenia
Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.fresh-happybelly.com a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom. Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1.1.2012.

Odstúpenie od zmluvy.pdf

Reklamačný poriadok.pdf

MmFlZ